Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

Obsada Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego:

 

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. mgr Ryszard Neć

Telefon 84 661 80 25

e-mail:

prewencja(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału:

st. kpt. mgr inż. Artur Kaczkowski

Telefon 84 661 80 26

e-mail:

operacyjna(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

 

Starszy Specjalista – kpt. inż. Jakub Stępora

Telefon 84 661 80 27

e-mail: j.stepora(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP:

Dyżurny Operacyjny:  st. kpt. mgr inż. Jacek Kamiński

Dyżurny Operacyjny: mł. kpt. mgr inż. Jan Bezpalko

Dyżurny Operacyjny: st. asp. mgr Zenon Torba

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania: : mł. asp. Piotr Kozyra

p.o. Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania: : asp. sztab. lic. Marek Gmoch

 

 

Wydział operacyjno-rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

 • operacyjnych;
 • kontrolno-rozpoznawczych;
 • łączności.

Do zadań wydziału operacyjno-rozpoznawczego należy w szczególności:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także – nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji operacyjno-technicznych jednostek OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Sekcja Finansów

Obsada Sekcji Finansów:

 

Główny Księgowy:

mł. ogn. mgr Monika Wybranowska

Telefon: 84 661 80 15

e-mail:

finanse(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

Inspektor: mł.asp. mgr Damian Herda

Telefon 84 661 80 16

e-mail: technik(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

Sekcja finansów realizuje zadania w zakresie spraw

 • finansowych;
 • informatyki

Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • obsługa finansowa Stacji Kontroli Pojazdów.

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Obsada Sekcji Organizacyjno-Kadrowej:

 

Kierownik Sekcji:

asp.  sztab. Jacek Krawczyk

Telefon 84 661 80 14

e-mail:

jkrawczyk(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

Starszy Inspektor  – mgr Anna Skroban

Telefon 84 661 80 10

 

Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:

 • kadrowych;
 • organizacyjnych;
 • archiwizacji;
 • prowadzenia kancelarii do ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostki ratowniczo- gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • kierowanie na szkolenia specjalistyczne na potrzeby komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych
  z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Obsada Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej:

 

 

Technik:

sekc. Mirosław Buczak

Telefon 84 661 80 17

e-mail:

kwatermistrz(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

 

Starszy Inspektor – inż. Robert Czekirda

Telefon 84 661 80 18

e-mail: transport(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna realizuje zadania w zakresie spraw:

 • kwatermistrzowskich;
 • technicznych.

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających
  w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji
  i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z właściwymi komórkami organizacyjnymi priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami
  i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • nadzór nad działalnością Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Obsada Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

 

 

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

asp. sztab. Krzysztof Gmoch

Telefon 84 661 80 32

e-mail: kgmoch(at)straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

 

 

 

 • Zmiana I
Dowódcy zmiany mł. bryg. mgr Szczepan Łasocha
Zastępcy dowódcy zmiany asp. mgr Jacek Nowosadowski
Dowódca zastępu asp. Damian Chojna
Dowódcy zastępu mł. asp. Piotr Kopiec
Młodszy operator sprzętu st. ogn. Piotr Pisarczyk
Straszy ratownik  – kierowca st. ogn. Piotr Kryłowicz
Straszy ratownik  – kierowca st. ogn. Sebastian Powroźnik
Straszy ratownik  – kierowca ogn. Marcin Gozdek
Ratownik  – kierowca st. sekc. lic. Grzegorz Szczepaniak
Ratownik  – kierowca sekc. Przemysław Leńczuk
Młodszy ratownik – kierowca sekc. Andrzej Samulak
Stażysta str. Adrian Dołgań
Stażysta str. inż Przemysław Bezpalko
 • Zmiana II
Dowódca zmiany kpt. mgr inż. Mateusz Kowalski
Zastępca dowódcy zmiany asp. Alfred Krupa
Dowódca zastępu mł. asp. Kamil Gardias
Dowódca zastępu mł. asp. lic. Paweł Cholewiński
Młodszy operator sprzętu st. ogn. Dawid Żurawski
Starszy ratownik – kierowca st. ogn. Piotr Kominek
Starszy ratownik – kierowca st. ogn. lic. Paweł Łubiarz
Starszy ratownik – kierowca ogn. Krystian Koper
Starszy ratownik – kierowca ogn. Konrad Kiper
Ratownik – kierowca st. sekc. mgr inż. Marcin Knap
Ratownik – kierowca sekc. lic. Andrzej Miazga
Stażysta st. str. Marcin Czapla
Stażysta str. Krystian Byra
 • Zmiana III
Dowódca zmiany st. kpt. mgr inż. Mirosław Pitura
Zastępca dowódcy zmiany kpt. inż. Piotr Chamot
Dowódca zastępu mł. asp. Mateusz Dycha
Dowódca zastępu  mł. asp. Kamil Kłak
Młodszy operator sprzętu st. ogn. lic. Tomasz Iwanicki
Starszy ratownik – kierowca ogn. Łukasz Smyk
Starszy ratownik – kierowca ogn.  Marek Gromadzki
Starszy ratownik – kierowca ogn. mgr Wojciech Grudowski
Starszy ratownik – kierowca ogn. mgr Marcin Żurawski
Starszy ratownik – kierowca ogn. Mateusz Tarański
Młodszy ratownik – kierowca sekc. Sławomir Pawłowski
Stażysta str. Łukasz Kowalczuk
Stażysta str. Michał Czachor

Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

 • ratowniczych;
 • szkoleniowych

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • planowanie potrzeb w zakresie szkoleń specjalistycznych dla jrg;
 • planowanie i organizowanie szkoleń specjalistycznych na potrzeby ksr-g na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
Skip to content