Kierownictwo

Kadra kierownicza Komendy Powaitowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

bryg. mgr inż. Paweł Chromiec

tel: 84 661 80 00

fax: 84 664 35 88

e-mail: kp_tomaszowlubelski(at)straz.lublin.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

tel: 84 661 80 00

fax: 84 664 35 88

e-mail: kp_tomaszowlubelski(at)straz.lublin.pl

Zasady kierowania, podziału nadzoru, oraz kompetencji i uprawnień w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim

 • Komendant powiatowy realizuje na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz powiatu tomaszowskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,
 • Komendant powiatowy wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,
 • Komendant powiatowy reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz powiatu tomaszowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,
 • Komendant powiatowy nadzoruje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim realizowaną przez stanowisko pracy służby bhp i do spraw obronnych.
 • Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
  • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego, projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego
  • kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  • pisma kierowane do senatorów i posłów;
  • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
  • zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
  • zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
  • władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.
 • Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 • Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.
Skip to content