Obszar chroniony

Rejon działania JRG w Tomaszowie Lubelskim obejmuje obszar powiatu tomaszowskiego w tym miasto Tomaszów Lubelski. Powiat liczy 1487,1 km 2 powierzchni i zamieszkuje go 82 762 osób. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem. Graniczy z powiatami: Biłgoraj, Hrubieszów, Zamość i Lubaczów.

Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Tomaszów Lubelski liczył 19 035 mieszkańców. Jest jedenastym pod względem ludności miastem woj. lubelskiego. Jego teren chroniony jest głownie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Tomaszowie Lubelskim oraz jednostki OSP KSRG z terenu gminy Tomaszów Lub.: OSP Majdan Górny oraz OSP Podhorce. Obecnie na wyposażeniu JRG Tomaszów Lub. znajdują się następujące pojazdy:

 • GBARt 2,5/25
 • GBA 2,6/27/2
 • GCBA 5/34/3
 • SHD-25
 • SLOp
 • SLKw

Do najbardziej zagrożonych pożarowo obiektów na ternie miasta Tomaszów Lubelski możemy zaliczyć:

 • Leszek i Agata Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
 • Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”
 • Kościół rzymsko-katolicki p.w. ZNMP w Tomaszowie Lubelskim.
 • SVZ Poland w Tomaszowie Lubelskim,

W granicach powiatu znajduje się 13 gmin w tym: 1 gmina miejska (miasto Tomaszów Lubelski)3 gminy miejsko-wiejskie (Tyszowce, Łaszczów,  Lubycza Królewska) oraz 9 gmin wiejskich. Średnio na 1 km2 przypada 56 osób. W przeważającej ilości liczba mieszkańców w poszczególnych gminach nie przekracza 10 tys. za wyjątkiem gminy Tomaszów Lubelski, gdzie liczba ta nieznacznie przekracza ww. wartość. Zdecydowaną większość rodzaju zabudowy stanowi zabudowa luźna, gdzie w większości budynki są o konstrukcji niepalnej. Na terenie powiatu za wyjątkiem pojedynczych przypadków, występują budynki niskie, mieszkalne.

Na terenie powiatu tomaszowskiego nie występują zakłady przemysłowe zakwalifikowane do grupy zakładów zwiększonego oraz dużego ryzyka. Występują natomiast, zakłady wykorzystujące  podczas produkcji, magazynowania i przetwarzania substancje niebezpieczne w wartościach podprogowych, i których zagrożenia wykraczają poza teren swojego zakładu. Należą do nich m.in.:

 • Uren Coldstores w Dobużku gm. Łaszczów,
 • Zakład Mleczarski w Łaszczowie,

Zakłady o dużym zagrożeniu pożarowym to:

 • Magazyny zbożowe „Elewar”  w Lubyczy Królewskiej.
 • Magazyny zbożowe „Elewatro ” w Zimnie, gm. Łaszczów.
 • Zakład drzewny „Natura” Sp. J. w Bełżcu.
 • Zakład Produkcji Oklein Lubelski Fornir Sp. z o.o. (Bracia Mrozik) w Łaszczowie.
 • Zakład drzewny „Eurodom” Sp. z o.o. Tarnawatka-Tartak.
 • Zakład drzewny „Eurocamp” Sp z o.o. Susiec.

Obiekty zabytkowe:

 • Kościół rzymsko-katolicki w Krynicach.
 • Kościół rzymsko-katolicki w Żernikach.
 • Kościół rzymsko-katolicki w Łosińcu.
 • Cerkiew w Hrebennem.
 • Cerkiew w Budyninie.
 • Cerkiew w Korczminie.
 • Cerkiew w Bełżcu.
 • Młyn motorowy. Obiekt wozowni oraz stodoła w Tomaszowie Lubelskim

Zabytkowe kościoły murowane.

 • Kościół w Grodysławicach.
 • Kościół w Suścu.
 • Kościół w Tyszowcach.
 • Kościół w Wożuczynie
 • Kościół w Nabrożu.

Ważniejsze drogi kołowe to trasy:
– droga krajowa nr 17 na odcinku Krynice-Hrebenne (40km), drogi powiatowe:  nr 850 Tomaszów Lub.-Tyszowce (33km); nr  853 Tomaszów Lub.-Józefów (30km); nr 865 Bełżec-Narol (14km)

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim obejmuje szósty pod względem powierzchni i dziesiąty pod względem ludności powiat województwa lubelskiego. Wśród komend działających w powiatach o liczbie mieszkańców do 100 tys., obszar chroniony przez tut. komendę posiada :
– największą powierzchnię (1488 km2),
– największą liczbę gmin (13),
– największą liczbę jednostek OSP (126), z czego 22 włączonych jest do KSRG.

Obszary chronione na terenie powiatu tomaszowskiego.

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego podjęcia zadań ratowniczych w jak najkrótszym czasie (dysponowanie sił i środków KSRG) oraz zapobieganiu i likwidowaniu zagrożeń wyznaczono obszary chronione, które zostały objęte zakresem działania Komendy Powiatowej PSP  w Tomaszowie Lubelskim. Najdalsze tereny powiatu położone  w znacznej odległości od JRG Tomaszów Lub. (okolice miejscowości Poturzyn – Gmina Telatyn) chronione są zaś przez Komendę Powiatową PSP Hrubieszów.

 1. Obszar chroniony – Zamość (6757,39 ha). teren Gminy Krasnobród z miejscowościami: Borki, Dominikanówka, Husiny, Krasnobród, Majdan Mały, Majdan Wielki, Nowa Wieś, Przejma, Saki, Szur, Wólka Husińska, Zielone. Obszar chroniony funkcjonuje gdy nie ma posterunku JRG Zamość w Krasnobrodzie, czyli od 1października do 31 maja.
 2. Obszar chroniony – Lubaczów (6670 ha). teren Gminy Narol z miejscowościami: Podlesina, Kadłubiska, Narol – Wieś, Lipie, Jacków Ogród, Łukawica, Chlewiska, Wola Wielka, Huta Różaniecka.
 3. Obszar chroniony – Biłgoraj (1905,2 ha). teren Gminy Józefów z miejscowościami: Długi Kąt, Czarny Las, Stanisławów, Czarny Las Kolonia.
 4. Obszar chroniony – Hrubieszów (1219,84 ha). teren Gminy Telatyn z miejscowościami: Poturzyn, Kolonia Poturzyn, Majdan, objęte zakresem działania KP PSP Hrubieszów.