Dotacje dla OSP 2022

adres e-mail do składania wniosków dotacji: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

Informujemy, że Komendant Główny PSP zatwierdził Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:30 na adres: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl scan wypełnionego wniosek o przyznanie dofinasowania.  Osoba prowadząca sprawę; st. kpt. Artur Kaczkowski tel. 0-84 661 80 26, 506 143 167.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania opis prac remontowych. Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat. W ramach przedmiotowej dotacji jednostki mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł. W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
 2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
 3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
 4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.
 1. Tryb udzielania dotacji w 2022 roku  Tryb udzielania dotacji w 2022 roku
 2. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) KSRG Asortyment dotacji KSRG 2022
 3. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MSWiA   Asortyment MSWiA 2022
 4. Wniosek o dofinasowanie  KSRG / MSWiA 2022 Wniosek o dofinansowanie KSRG /MSWiA 2022
 5. Opis prac remontowych 2022   Opis prac remontowych 2022

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
 4.  Standard samochodu GBA dla OSP KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
 5. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
 6. Pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Pismo KG PSP w sprawie remontów
 7. Naklejka MSWiA Naklejka MSWiA
 8. Tablica MSWiA Tablica MSWiA
 9. Wzór oświadczenie oprocentowanie konta OSP Wzór oprocentowanie konta
 10. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja MSWiA
 11. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja KSRG
Skip to content