Zgłoś imprezę masową

Wyjaśnienie:

Zakres dokumentacji wymaganej do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach określono w art. 25-27 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

Obejmuje ona w szczególności:

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;

(W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wymaganiami art.4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, opracowanie przedkładanej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej mieści się w katalogu czynności wymagających posiadania odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej- minimum inspektora ochrony przeciwpożarowej).

3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

8) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy     masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

9) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej;

10) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

11) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

12) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;

13) potwierdzenie powiadomienia właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej.

Organ wydający opinię może dodatkowo zażądać od organizatora dokumentacji
w postaci:

 – kopii aktualnych protokołów z kontroli (m.in. badania instalacji gazowych, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i piorunochronnej) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

– dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej);

– pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego- w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Skip to content